Việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có tính đến các hoạt động và phương pháp làm việc mới của phòng thí nghiệm ngày nay. Những thay đổi chính như sau:

- Phương pháp tiếp cận phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận). Tiêu chuẩn sửa đổi nhấn mạnh vào kết quả của một quá trình thay vì mô tả chi tiết các nhiệm vụ và các bước thực hiện.

- Với sự tập trung mạnh hơn vào công nghệ thông tin, tiêu chuẩn hiện nay thừa nhận và kết hợp việc sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và việc tạo ra các kết quả và báo cáo điện tử. Các phòng thí nghiệm hiện đại ngày càng làm việc với các công nghệ thông tin và truyền thông và Nhóm làm việc cảm thấy cần thiết phải phát triển một chương về chủ đề này.

- Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm một chương về tư duy dựa trên rủi ro và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

- Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp với thế giới hiện nay và thực tế là các hướng dẫn sử dụng, hồ sơ và văn bản báo cáo cứng (giấy tờ, hồ sơ) đang dần dần được loại bỏ và thay thế bằng các phiên bản điện tử. Ví dụ bao gồm những thay đổi trong Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với thuật ngữ ISO / IEC, chúng có một tập hợp các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp.

- Một cấu trúc mới đã được áp dụng để phù hợp tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác của ISO / IEC như tiêu chuẩn ISO / IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp.

- Phạm vi đã được sửa đổi để bao quát tất cả các hoạt động trong phòng thí nghiệm, bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến việc hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.

Sử dụng ISO / IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Tiêu chuẩn giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hoà các tiêu chuẩn và thủ tục, như Warren Merkel, người điều hành nhóm công tác, giải thích. “Tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 ảnh hưởng đến kết quả của các phòng thí nghiệm bằng nhiều cách. Nó yêu cầu phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị và các quy trình tổng thể mà họ sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm phải suy nghĩ và vận hành sao cho đảm bảo các quá trình được kiểm soát và dữ liệu đáng tin cậy.” Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn.

Được phát triển bởi ISO và IEC trong Ủy ban đánh giá sự phù hợp (The Committee on Conformity Assessment – CASCO), phiên bản mới của ISO / IEC 17025 sẽ thay thế cho phiên bản năm 2005 và dự kiến ​​công bố vào cuối năm nay.