Năng lực kỹ thuật

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo áp suất.

Khả năng của phòng thí nghiệm

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên dịch vụ

1

Huyết áp kế

đến 300 mmHg

đến ± 3 mmHg

Kiểm định

2

Áp kế lò xo

đến 700 bar

đến 1 %

Kiểm định

Hiệu chuẩn

3

Áp kế chuẩn kiểu lò xo và  hiện số

đến 700 bar

đến 0,1 %

Kiểm định

Hiệu chuẩn

  4  Bộ chuyển đổi đo (transmitter) áp suất đến 700 bar đến 0,1 % Hiệu chuẩn

 

Thiết bị chính

  • Áp kế píttông
  • Các đồng hồ áp suất chuẩn
  • Các bộ hiệu chuẩn điện đa năng