Năng lực kỹ thuật

Kiểm định, hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo về khối lượng

 

Khả năng của phòng thí nghiệm

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độchính xác

Tên dịch vụ

1

Cân phân tích

đến 1 kg

1

Kiểm định

Hiệu chuẩn

2

Cân kỹ thuật

đến 40 kg

2

Kiểm định

Hiệu chuẩn

3

Cân bàn

đến 10 t

3

Kiểm định

Hiệu chuẩn

4

Cân đĩa

đến 60 kg

3

Kiểm định

Hiệu chuẩn

5

Cân đồng hồ lò xo

đến 200 kg

4

Kiểm định

6

Cân treo dọc lá thép đề

đến 200 kg

4

Kiểm định

7

Cân ôtô

đến 150 t

3

Kiểm định

Hiệu chuẩn

8

Quả cân

đến 20 kg

 F­­1, F­­2, M­­1

Kiểm định

Hiệu chuẩn

9

Quả cân chuẩn

đến 20 kg

F­­1, F­­2, M­­1

Kiểm định

 

Thiết bị chính

  • Bộ quả cân chuẩn  E2, F1,F2, M1
  • Các loại cân chuẩn, cân so sánh phạm vi đo từ 0,001 g đến 32 kg;đảm bảo hiệu chuẩn cho các quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1