Ngày 31/12/2019 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam theo Quyết định số 2832/QĐ-TĐC  và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, cụ thể như sau:

                                                                                             

STT

Tên văn bản

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1

Taximet. Quy trình kiểm định

ĐLVN 01: 2019

Thay thế

ĐLVN 01: 2014

2

Cân ô tô. Quy trình kiểm định

ĐLVN 13: 2019

Thay thế

ĐLVN 13: 2009

3

Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng. Quy trình kiểm định

ĐLVN 20: 2019

Thay thế

ĐLVN 20: 2017

4

Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm định

ĐLVN 30: 2019

Thay thế

ĐLVN 30: 2009

5

Cân tầu hỏa động. Quy trình kiểm định

ĐLVN 33: 2019

Thay thế

ĐLVN 33: 2009

6

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông. Quy trình kiểm định

ĐLVN 157: 2019

Thay thế

ĐLVN 157: 2017

7

Nhiệt kế thủy tinh -rượu có cơ cấu cực tiểu. Quy trình kiểm định

ĐLVN 158: 2019

Thay thế

ĐLVN 158: 2017

8

Nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân cực đại. Quy trình kiểm định

ĐLVN 159: 2019

Thay thế

ĐLVN 159: 2017

9

Đồng hồ đo khí công nghiệp. Quy trình kiểm định

ĐLVN 253: 2019

Thay thế

ĐLVN 253: 2015

(Các điểm quy định mới trong các quy trình này Phòng Đo lường sẽ nêu chi tiết trong các bài viết tiếp theo)