Thử nghiệm

Thử nghiệm chất lượng và an toàn sản phẩm, hàng hóa; thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Đo lường

Kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường

Chứng Nhận sản phẩm

Đánh giá, chứng nhận các lô hàng đóng gói sẵn phù hợp quy định theo yêu cầu của các doanh nghiệp

Đào tạo và cung cấp giải pháp

Cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng như đào tạo, cung cấp các giải pháp về năng suất chất lượng,...

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP. HCM

Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.