STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Phương tiện đo pH

(-2 ÷ 16) pH

Đến ±0,05 pH

Kiểm định, hiệu chuẩn

2

Phương tiện đo độ dẫn điện

(0 ÷ 200) µS/cm

(0 ÷ 2 000) µS/cm

(0 ÷ 20) mS/cm

(0 ÷ 500) mS/cm

±5 %

Kiểm định, hiệu chuẩn

3

Phương tiện đo độ đục

(0 ÷ 4 000) NTU

±5 %

Kiểm định, hiệu chuẩn