STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt

(-25 ÷ 25) D

(0,06÷0,25) D

Kiểm định

Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 09 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, các phương tiện đo tiêu cự kính mắt phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành (ĐLVN 258:2014 Phương tiện đo tiêu cự kính mắt – quy trình kiểm định), cụ thể là phải được kiểm định định kỳ theo quy định.

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt là phương tiện đo các trị số của thấu kính và lăng kính của mắt kính cầu và mắt kính loạn, để đánh dấu mắt kính chưa cắt và kiểm tra độ chính xác việc lắp mắt kính vào gọng kính. 

Trung tâm KT Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt theo quy trình ĐLVN 258:2014 - Phương tiện đo tiêu cự kính mắt – quy trình kiểm định từ tháng 10 năm 2017.