Nâng cao chất lượng, độ tin cậy kết quả thử nghiệm với ISO/IEC 17025

11/09/2021 - 20:14

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về hệ thống chất lượng, quản lý kỹ thuật đối với phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm nâng cao năng lực quản lý chất lượng các phép thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Các thử nghiệm/hiệu chuẩn được thực hiện bằng phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp không tiêu chuẩn và các phương pháp do phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển. Đây cũng là chuẩn cứ để các tổ chức công nhận thực hiện đánh giá, công nhận năng lực phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn.

Phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi nơi.

Hiện nay, liên quan đến hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn, nhiều văn bản của Chính phủ đã đưa ra yêu cầu các PTN phải áp dụng quản lý theo ISO/IEC 17025, như Nghị định 105/2016/NĐ-CP về lĩnh vực đo lường, Nghị định 107/2016/NĐ-CP về lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, Nghị định 62/2016/NĐ-CP, về lĩnh vực thử nghiệm chuyên ngành VLXD.

Từ khi được đưa vào áp dụng tại Việt Nam, ISO/IEC 17025 (trước đây là Guide 25) luôn được các PTN nghiên cứu, áp dụng ngày càng nhiều về số lượng, mở rộng nhiều về lĩnh vực, khu vực. Đã có nhiều PTN được công nhận ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm cả các PTN thuộc các cơ quan nhà nước, quân đội, doanh nghiệp. Nhiều nhất vẫn tập trung tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM (SMEQ) trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ có hệ thống quản lý chất lượng các PTN được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp Quyết định công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho phòng Đo lường (số VILAS 079) và phòng Thử nghiệm (sô VILAS 081).

Tại TPHCM, SMEQ được xem là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ như thử nghiệm chất lượng hàng hóa; kiểm định, kiểm xạ các thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp; kiểm định hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cung cấp giải pháp quản trị năng suất chất lượng và các dịch vụ khoa học công nghệ khác theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Được biết, sắp tới SMEQ sẽ triển khai thêm lĩnh vực thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) cho các sản phẩm điện gia dụng theo QCVN 09:2012 SĐ1:2018

Có thể thấy, với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, nhu cầu áp dụng ISO/IEC 17025 trong hoạt động quản lý chất lượng các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn ngày càng phát triển, đòi hỏi các PTN phải luôn cải tiến và nâng cao năng lực về quản lý và kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Với chính sách chất lượng “CHẤT LƯỢNG-KHÁCH QUAN - KỊP THỜI - TIN CẬY”, SMEQ luôn tích cực đổi mới công nghệ, cập nhật thệ thống quản lý chất chất lượng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực để đem đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

TOPに戻る

Khách hàng