Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế năm 2022

23/11/2022 - 10:33

Thực hiện Quyết định Quyết định số 996 /QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 về ban hành Kế hoạch "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Kế hoạch 996).

Với những nội dung lớn trong Kế hoạch 996, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố phối hợp với các Sở ban ngành, cùng các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện triễn khai Kế hoạch 996.

picture

Ngay sau khi Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành,  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã chủ động lên và ban hành Kế hoạch số 880/KH-SKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2022, trong đó có Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế năm 2022”, gồm bốn nội dung chính như sau:

1/ Phát triển hạ tầng đo lường Thành phố thông qua hoạt động:

  • Duy trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống chuẩn đo lường của Thành phố, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết chuẩn đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia Việt Nam.
  • Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường và doanh nghiệp.

2/ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường thông qua hoạt động:

  • Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Phối hợp giữa các các Sở, ban, ngành; các Ủy ban nhân dân quận/huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức trong công tác quản lý hoạt động đo lường.

3/ Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua hoạt động:

  • Huấn luyện và tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4/ Truyền thông về hoạt động đo lường, thông qua hoạt động:

  • Truyền thông về vai trò của đo lường trong đời sống xã hội và trong công nghiệp cũng như nội dung Chương trình đảm bảo đo lường.
  • Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về đo lường pháp quyền và vai trò của đo lường trong doanh nghiệp.

Thông qua bốn nội dung chính nêu trên, Kế hoạch 996 muốn nhấn mạnh vai trò của Đo lường trong kinh doanh, sản xuất cũng như trong đời sống của người dân; Đồng thời quán triệt về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, các nội dung được đề ra trong Kế hoạch 996 cũng với mục tiêu là đồng hành cùng cá nhân, tổ chức trong việc nâng cao và bổ sung kiến thức về Đo lường từ đó khẳng định vị thế trong sản xuất – kinh doanh.

TOPに戻る

Khách hàng