Đảng Bộ Sở Khoa Học Và Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Lần Thứ XIII Của Đảng

08/04/2021 - 15:26

Thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy TP.HCM số 1670-CV/VPTU và Ban tuyên giáo thành ủy tại tờ trình số 100-TTr/BTGTU ngày 23/3/2021 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong hai ngày 27-28/3/2021, tại Hội trường Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhằm tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở KHCN, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của các Chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Sở KHCN TP.HCM

Đây là lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng có quy mô toàn quốc với gần một triệu đảng viên tham dự.

Điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội; điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các cấp cơ sở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hội nghị.

Tại điểm cầu Sở KH&CN TP.HCM, các đại biểu đã tích cực tham gia, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua hai ngày học tập trực tuyến, các đảng viên đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia

Sau đó, đến phần giải đáp, kết luận Hội nghị của Ban Tổ chức Trung ương

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết