Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký số 2308/TĐC-HCHQ về thử nghiệm tủ an toàn sinh học, Tủ hút Vô trùng với các chỉ tiêu:

-  Tốc độ dòng khí cấp qua lọc HEPA;

- Đo cường độ sáng bên trong khu vực làm việc;

- Đo độ ồn;

- Đo các chỉ tiêu An toàn điện

Tham khảo tài liệu:

2308. ĐIỆN-ĐIỆN TỬ_1.pdf