DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

17/03/2021 - 16:49

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (ký hiệu TCCS)

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở. 

Công bố Tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Trung tâm SMEQ sẽ giúp quý khách xây dựng TCCS sao cho hài hòa và phù hợp nhất giữa các chỉ tiêu yêu cầu trong tiêu chuẩn Việt Nam với các chỉ tiêu của sản phẩm của Doanh Nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Thử nghiệm - Điện thoại: 028 39 302 791 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện điện tử phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 10 tháng 07 năm 2023, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành khoa học công nghệ số 2123/TĐC-HCHQ trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện điện tử phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Thử nghiệm - Điện thoại: 028 39 302 791

TOPに戻る

Khách hàng