Thử nghiệm chất lượng mũ bảo hiểm

13/11/2020 - 16:50

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2003/QĐ-TĐC về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp với nội dung: chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh có năng lực thử nghiệm đầy đủ các phép thử nêu tại QCVN 02:2021/BKHCN như kiểm tra khối lượng, kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước và phạm vi bảo vệ, thử độ bền va đập và hấp thu xung động, thử độ bền đâm xuyên, thử quai đeo, thử độ ổn định của mũ, đo góc nhìn, thử độ bền cơ học kính chắn gió và kiểm tra hệ số truyền sáng kính bảo vệ/.

TOPに戻る

Khách hàng