Thử nghiệm hiệu suất năng lượng

TT

Tên sản phẩm

Phương pháp thử

1

Quạt điện

TCVN 7826:2015

TCVN 7827:2015

2

Nồi cơm điện

TCVN 8252:2015

TCVN 8093:2009

TOPに戻る

Khách hàng