Ban hành Quy trình kiểm định và thử nghiệm cột đo xăng dầu

13/11/2020 - 17:24

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Ban hành văn bản ĐLVN 10: 2017 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định (thay thế ĐLVN 10: 2013).

2. Ban hành văn bản ĐLVN 97:2017 Cột đo xăng dầu - Quy trình thử nghiệm (thay thế ĐLVN 97: 2011).

Quyết định trên chính thức có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

TOPに戻る

Khách hàng