Quy định mới về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

13/11/2020 - 17:32

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2017TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 07/2017TT-BKHCN được biên soạn theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành và chuyển mạnh sang công tác hậu kiểm đối với chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, tùy từng loại hàng hóa, việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu để được thông quan chia thành 3 trường hợp, cụ thể như sau:

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu. Ví dụ: thép (trừ thép làm cốt bê tông).

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận. Ví dụ: mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử.

3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Ví dụ: xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Ngoài ra, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN còn quy định các trường hợp được áp dụng biện pháp miễn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hai thông tư này được ban hành đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 07/2017TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

TOPに戻る

Khách hàng