Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

13/11/2020 - 17:34

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Bộ Khoa  học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư gồm một số nội dung chính như sau:

- Phương tiện đo được sử dụng để thực hiện phép đo khối lượng (cân) trong thương mại bán lẻ;

- Lượng thiếu cho phép

- Quả cân đối chứng, phép đo đối chứng;

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-BKHCN.

TOPに戻る

Khách hàng