Quyết định số 2739/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

13/11/2020 - 17:36

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2739/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Theo đó, ban hành 10 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

TOPに戻る

Khách hàng