Dự thảo Thông tư Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang dùng trong y tế

19/11/2020 - 13:39

Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị X - quang sử dụng trong y tế, bao gồm:

 1. QCVN xxx:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang di động dùng trong y tế;

 2.  QCVN xxx:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị thiết bị  X - quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế;

 3. QCVN xxx:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang răng dùng trong y tế.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Thông tư nêu trên.

TOPに戻る

Khách hàng