Bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

06/09/2022 - 14:55

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN về quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Thông tư mới đã bãi bỏ một số nội dung được quy định tại thông tư trước đây. Cụ thể, bãi bỏ các quy định về kiểm tra đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.

Trước đó vào đầu năm, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP, bãi bãi bỏ quy định về việc phối hợp kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu.

Như vậy, Thông tư 10/2022/TT-BKHCN bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu nhằm đảm bảo đồng bộ với Nghị định 13/2022 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung điều khoản về xử lý trong quá trình kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng.

Trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện 

phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN được tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện dưới trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022.

TOPに戻る

Khách hàng