Thông báo các lớp huấn luyện về nghiệp vụ đo lường

27/06/2023 - 16:35

Nhằm hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp chuyển khai áp dụng chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của bộ khoa học và công nghệ. Trung tâm SMEQ tổ chức các lớp huấn luyện về nghiệp vụ đo lường như sau : .......

picturepicture

picture

 

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng