Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn hóa, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

02/02/2023 - 14:54

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhất là khi nước ta đã ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngoài lợi thế về mở rộng thị trường, giao thương, xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính vì vậy, việc xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là vô cùng cần thiết, xin ông chia sẻ thêm về vấn đề này?

Triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW của Đảng, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia rất sâu rộng vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới song phương và đa phương, Chính phủ cũng đã xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Thực tế trên đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn hóa....xem tiếp.......

TOPに戻る

Khách hàng