Dự thảo Thông Tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

09/06/2021 - 11:28

Một trong những hoạt động quan trọng của quản lý nhà nước đó là việc xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật. Đây cũng chính là hoạt động thực hiện và thể hiện quyền lực Nhà nước nhằm quản lý xã hội. Một văn bản pháp luật được ban hành bao giờ cũng tác động lên một hoặc một số đối tượng đến quyền và lợi ích của một hoặc một nhóm người nhất định.

Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của người dân để bàn bạc, nghiên cứu tiếp thu nhằm làm cho các chính sách được đề xuất sau khi được luật hóa sẽ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Sự tham gia này là một trong những điều kiện quan trọng và không thể thiếu giúp bảo đảm tính khả thi của văn bản trong thực tiễn thi hành, bảo đảm pháp luật sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân góp phần bảo đảm hài hòa các quyền, lợi ích trong xã hội.

Từ những  nội dung như trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có một số điểm quan trọng như:

1. Phân cấp về việc cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đối với từng cơ quan:

    - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

    - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

    - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử

    - Sở Khoa học và Công nghệ

2. Hướng dẫn về thành phần hồ sơ trong trường hợp nộp trực tuyến: Thành phần hồ sơ phải nộp là bản sao sang định dạng điện tử của đầy đủ các thành phần hồ sơ như trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP với yêu cầu kỹ thuật

3. Hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Hiện tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP  đã có hiệu lực từ 01/02/2021 nhưng đến nay các đơn vị, tổ chức cá nhân vẫn chưa thể áp dụng vì còn nhiều vướng mắc. dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử giúp các đơn vị, tổ chức thực hiện một cách rõ ràng hơn.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một số công việc như:

   * Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ (các thiết bị trong chấn đoán y tế, các thiết bị phát bức xạ trong công nghiệp, nguồn phóng xạ, ....)

  * Tư vấn, lập hồ sơ xin gia hạn tiến hành công việc bức xạ (các thiết bị trong chấn đoán y tế, các thiết bị phát bức xạ trong công nghiệp, nguồn phóng xạ, ....)

  * Tư vấn, lập báo cáo An toàn bức xạ định kỳ hằng năm

  * Tư vấn, lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

Những nội dung của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ tác động trực tiếp đến hoạt động của Trung tâm. Vì thế  việc ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử giúp Trung tâm thực hiện một cách chính xác, đầy đủ

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng