Quy tắc ra Quyết Định – Thay đổi quan trọng của TCVN ISO/IEC 17025:2017 so với TCVN ISO/IEC 17025:2005

13/05/2021 - 14:00

TCVN ISO/IEC 17025:2017 – Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn, đã được cập nhật phiên bản mới, thay thế cho phiên bản TCVN ISO/IEC 17025:2005. Những đổi mới trong phiên bản mới nhằm sửa đổi, cải tiến các hoạt động kiểm tra, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn.

Quy tắc ra quyết định là quy tắc mô tả cách áp dụng Độ không đảm bảo đo vào việc tuyên bố sự phù hợp theo yêu cầu đã thống nhất

Điều 7.1.3 trong TCVN ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu:

Khi khách hàng yêu cầu công bố về sự phù hợp với một quy định kỹ thuật hay một tiêu chuẩn về thử nghiệm hay hiệu chuẩn ( ví dụ đạt/ không đạt, nằm trong dung sai/ nằm ngoài dung sai) thì quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn đó và quy tắc ra quyết định phải được xác định rõ ràng. Trừ khi đã có trong quy định kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được đề nghị, quy tắc ra quyết định được chọn phải được thông báo và thống nhất với khách hàng.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn thêm về tuyên bố về sự phù hợp, xem ISO Guide 98-4

Để thực hiện hiệu quả điểm mới của tiêu chuẩn, chúng ta cần phải hiểu, tính toán các kết quả đo và vùng bảo vệ của kết quả để có được một kết luận chắc chắn nhất, để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần hiểu một vài khái niệm:

+ Giới hạn dung sai: là ranh giới, mức trên hay mức dưới của các giá trị chấp nhận được

+ Khoảng dung sai: là khoảng tồn tại các giá trị chấp nhận được

+ Giới hạn chấp nhận: là mức trên hoặc mức dưới mà các giá trị đại lượng đo được chấp nhận

+ Khoảng chấp nhận: là khoảng mà ở đó hiện diện các giá trị đại lượng đo chấp nhận được

+ Khoảng bác bỏ: là khoảng mà ở đó hiện diện các giá trị đại lượng đo không chấp nhận được

Giải bảo vệ: là khoảng giữa giới hạn dung sai và giới hạn chấp nhận

picture

Sử dụng dải bảo vệ để có thể giảm thiểu xác suất đưa ra một quyết định không đúng đắn trong việc đánh giá sự phù hợp. Căn bản đây là một hệ số an toàn gắn liền với quá trình quyết định bằng cách giảm thiểu giới hạn chấp nhận so với mức yêu cầu kỹ thuật

picture

Đồ họa biểu diễn dải bảo vệ

Để áp dụng qui tắc ra quyết định, Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn cần làm:

+Phòng thử nghiệm có trách nhiệm thống nhất và thực hiện quy tắc với khách hàng (theo 7.1.3 TCVN ISO/IEC 17025:2017)

+ Người đưa yêu cầu về tuyên bố sự phù hợp phải là khách hàng

+ Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn có thể đưa ra nhiều dải bảo vệ để khách hàng có thể lựa chọn theo mức độ rủi ro (theo 7.8.3.1b TCVN ISO/IEC 17025:2017 )

+ Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phải tuyên bố về sự phù hợp nếu cần thiết cho việc diễn giải kết quả thử nghiệm (theo 7.8.3.1 TCVN ISO/IEC 17025:2017)

+ Quy tắc ra quyết định cần phải tương hợp với yêu cầu của khách hàng, với cơ quan quản lý

+ Thỏa thuận về quy tắc được thống nhất và lập thành văn bản trước khi tiến hành thử nghiệm, hiệu chuẩn

picture

TOPに戻る

Khách hàng