Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

12/08/2021 - 10:54

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm tại Thông tư 04/2021/TT-BKHCN.

Theo đó, lộ trình áp dụng QCVN 2:2021/BKHCN như sau: “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.” Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu: “ Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và lưu thông trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024”

picture

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN. SMEQ có năng lực thử nghiệm đầy đủ các phép thử nêu tại QCVN 02:2008/BKHCN như kiểm tra khối lượng, kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước và phạm vi bảo vệ, thử độ bền va đập và hấp thu xung động, thử độ bền đâm xuyên, thử quai đeo, thử độ ổn định của mũ, đo góc nhìn, thử kính chắn gió và kiểm tra hệ số truyền sáng

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng