Hướng dẫn kiểm tra đặc thù đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

18/04/2022 - 15:39

Thực hiện xã hội hóa hoạt động đo lường theo quy định của Luật Đo lường, hiện nay đã có nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Theo Nghị định này, một số điều kiện đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được đơn giản hóa và cắt bỏ.

Với tinh thần xã hội hóa và đơn giản hóa, cắt bỏ điểu kiện kinh doanh của Luật Đo lường và Nghị định 154/2018/NĐ-CP đã hình thành nhiều tổ chức tham gia hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và tăng đều hàng năm khoảng 15 – 20 %.........

xem tiếp........

TOPに戻る

Khách hàng