Đo lường áp suất

13/11/2020 - 17:11

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo áp suất như  sau:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Áp kế lò xo và áp kế hiện số

Đến 0,1%

Hiệu chuẩn

2

Áp kế lò xo

Đến 1%

Kiểm định

3

Áp kế chuẩn kiểu chỉ thị hiện số và tương tự

≤ 1%

Hiệu chuẩn

4

Huyết áp kế lò xo và thủy ngân

Đến ± 3 mmHg

Kiểm định

5

Huyết áp kế điện tử

Đến ± 3 mmHg

Hiệu chuẩn

6

Thiết bị chuyển đổi áp suất

Đến 0,1 %

Hiệu chuẩn

7

Thiết bị đo chênh áp

Đến 0,4 %

Hiệu chuẩn

TOPに戻る

Khách hàng