Đo lường điện từ trường

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo điện từ trường như sau:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

 

1

Phương tiện đo điện tim

±5%

Kiểm định

 

2

Phương tiện đo điện não

±5 %

Kiểm định

 

TOPに戻る

Khách hàng