Đo lường Dung tích - Lưu lượng

17/11/2020 - 11:09

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo dung tích – lưu lượng như:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Ca đong, bình đong, thùng đong

(0,25 ÷ 200) L

đến 0,5

Kiểm định

2

Cột đo xăng dầu

Q đến 200 L/min

0,5

Kiểm định

3

Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang

đến 30 m3

0,5

Kiểm định (Lập bảng dung tích)

4

Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, đường kính (15 ÷40) mm

Qn đến 20 m3/h;
Q3 đến 50 m3/h

A; B; C; 1; 2

Kiểm định

5

Bình chuẩn kim loại

đến 5 000 L

0,2; 0,1; 0,05

Hiệu chuẩn

6

Đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng

Qmax đến 2,5 m3/h

1,5

Kiểm định

7

Lưu lượng kế chất lỏng

đến 20 m3/h

đến 2

Hiệu chuẩn

8

Phương tiện đo dung tích thí nghiệm

đến 20 L

đến 0,01 %

Hiệu chuẩn

9

Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử, đường kính (15 ÷ 40) mm

Q3 đến 50 m3/h

1; 2

Kiểm định

10

Bình chuẩn thủy tinh

(0,25; 0,5; 1) L

A

Hiệu chuẩn

TOPに戻る

Khách hàng