Đo lường hóa lý

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo hoá lý như:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Phương tiện đo pH

± 0,05 pH

Kiểm định, hiệu chuẩn

2

Phương tiện đo độ dẫn điện

± 5 %

Kiểm định, hiệu chuẩn

3

Phương tiện đo độ đục

± 5%

Kiểm định, hiệu chuẩn

TOPに戻る

Khách hàng