Đo lường độ dài

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Thước cặp

Giá trị độ chia: Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

2

Thước vặn đo ngoài

Giá trị độ chia: 0,01 mm

Hiệu chuẩn

3

Thước vạch

Giá trị độ chia: Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

4

Thước cuộn

Giá trị độ chia: ≥ 1 mm

Hiệu chuẩn

5

Thước đo cao

Giá trị độ chia: ≥ 0,01 mm

Hiệu chuẩn

6

Thước đo độ sâu

Giá trị độ chia: ≥ 0,01 mm

Hiệu chuẩn

7

Thước đo lỗ

Giá trị độ chia: ≥ 0,01 mm

Hiệu chuẩn

8

Đồng hồ so

Giá trị độ chia: ≥ 0,001 mm

Hiệu chuẩn

9

Thước đo độ dày

Giá trị độ chia: ≥ 0,001 mm

Hiệu chuẩn

TOPに戻る

Khách hàng