Đo lường thời gian – tần số

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo thời gian – tần số như sau:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Máy tạo tốc độ vòng quay

Đến 0,1 %

Hiệu chuẩn

2

Máy đo tốc độ vòng quay

Giá trị độ chia:
 ≥ 0,1 rpm

Hiệu chuẩn

3

Taximet

Quãng đường: ±2%;
Thời gian chờ: ± 0,2 %

Kiểm định

TOPに戻る

Khách hàng